Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” 13.01.2019 r.

REGULAMIN

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

• Propagowanie akcji “Policz się z cukrzycą” oraz programów autorskich Fundacji WOŚP;
• Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy;
• popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej;
• propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności;
• Zbiórka pieniędzy na WOŚP.

ORGANIZATOR:

• Miasto Przasnysz
• Strona internetowa: https://www.facebook.com/przasnyskisztabwosp/
http://www.przasnysz.um.gov.pl/
• e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

• Współorganizator: Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
• e-mail: koronazp@o2.pl

PROGRAM ZAWODÓW:
• Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” odbędzie się
w ramach 27 Finału akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu
13.01.2019 r. o godzinie 12.00.
• Bieg rozpocznie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu przy ulicy Orlika 48 o godz. 12.00.
• Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

BIURO ZAWODÓW:
• Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu przy ulicy Orlika 48.
• Biuro zawodów będzie czynne:
w dniu 13.01.2019 r. w godzinach 09.00 – 12.00.
• Szatnia dla zawodników zapewniona będzie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
• Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANSE
• około 1 km;
• 5 km.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu na 1 km i 5 km mają:
– osoby pełnoletnie;
– osoby niepełnoletnie jeśli mają pisemną zgodę rodziców.

• Warunkiem dopuszczenia do biegu jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną lub osobiście w biurze zawodów oraz przekazać datek na rzecz WOŚP.
• Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.wosp.biegiprzasnysz.pl
• W formularzu należy wypełnić wszystkie pola. Pole z numerem PESEL jest niezbędne do uzyskania przez organizatora ubezpieczenia grupowego.
• Zgłoszenia do poszczególnych biegów będą przyjmowane do wyczerpania pakietów startowych.

NUMER STARTOWY
• Numer startowy wydawany jest w pakiecie startowym w biurze zawodów.
• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.
• Zawodnik bez widocznego numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.
• W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją.
• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.

OPŁATY STARTOWE
• Organizator nie wprowadza opłat startowych.
• W czasie zawodów prowadzona będzie zbiórka rzecz WOŚP przez wolontariusza w biurze zawodów.
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
• Bieg ma charter akcji charytatywnej.
• W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.
• W biegu będzie prowadzona klasyfikacja w następujących kategoriach:
– najmłodszy zawodnik;
– najstarszy zawodnik;
– zawodnik z najcięższym plecakiem;
– zawodnik z najciekawszym przebraniem;
– najdokładniej przebiegnięta trasa;
– trasa przebiegnięta „po łepkach”.

NAGRODY:
• Każdy zawodnik po ukończeniu biegu poza splendorem i satysfakcją otrzyma specjalny medal pamiątkowy.
• Po zakończeniu biegu obędzie się wręczenie specjalnych dyplomów dla zwycięzców w prowadzonych kategoriach.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
• Organizator ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
• Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania warunków bezpieczeństwa na trasie zawodów. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnik jest obowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych regulujących ruchem.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę
o środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miejscowość, które chce reprezentować oraz numer PESEL.
• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:
• e-mail: koronazp@o2.pl;
umprzas@przasnysz.um.gov.pl